ווקטורים

  • שאלה: רמת קושי: 4

    ניקח משושה שרירותי ונסמן את אמצעי הצלעות שלו דרך `M_1,M_2,M_3,M_4,M_5,M_6`. הוכיחו כי הקטעים `M_1M_2``M_3M_4` ו-`M_5M_6` ניתן להרכיב משולש אפילו בלי לסובב את הקטעים האלה.

  • שאלה: רמת קושי: 4

    נתונות שתי מקביליות: `ABCD` ו-`A^'B^'C^'D^'`. נסמון את אמצע הקטע `A\A^'` דרך `A^″ `, אמצע הקטע `B\B^'` דרך `B^″ `, וכן הלאה. הוכיחו כי `A^″B^″ C^″ D^″ ` מקבילית.